Allianz4All Untuk Semua
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan.
Kami ingin meninggalkan impak positif kepada dunia di sekeliling kami dengan menerapkan Prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
Kami ingin anda bersama membantu komuniti dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.
Kami berikrar untuk membantu komuniti kita dan kami ingin anda bersama kami untuk menjayakannya. Lebihan dalam Dana Peruntukan Tuntutan akan diagihkan ke arah tujuan kebajikan yang dipilih oleh pemegang polisi pada masa permohonan.

Berikut adalah beberapa kategori kebajikan yang boleh anda pilih:
Menambahbaik akses pendidikan.
Meningkatkan keterangkuman sosial dan peluang sosioekonomi.
Menyokong aktiviti bantuan yang berkaitan dengan kesihatan awam, bencana alam atau kecemasan.
Nota: Lebihan Dana Peruntukan Tuntutan atau “Claims Allocation Fund” (CAF) merujuk kepada sebarang lebihan dana yang tersedia dalam CAF selepas menolak tuntutan    berbayar dan tertunggak, dan rizab berkanun dalam tempoh tertentu. Penggunaan untuk sebarang lebihan yang terhasil daripada CAF adalah berbeza mengikut produk.
Info lanjut