Allianz4All Untuk Semua
Allianz4All Untuk Semua adalah sebuah transformasi perniagaan yang mengguna pakai Nilai-Nilai Sejagat seperti ketelusan yang dipertingkatkan, tanggungjawab sosial yang lebih baik dan penyertaan kebajikan. Melalui transformasi ini, matlamat kami adalah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik dalam produk kami.
Kami akan menyatakan % premium anda yang akan diperuntukkan kepada Dana Peruntukan Tuntutan (“Claims Allocation Fund” atau “CAF”) untuk membayar tuntutan.
Kami ingin meningkatkan komitmen kami kepada keterangkuman sosial dengan menyediakan jaminan perlindungan kewangan yang sesuai untuk semua tanpa mengira latar belakang.
Kami ingin anda bersama membantu komuniti dengan mengagihkan lebihan dari Dana Peruntukan Tuntutan anda ke organisasi kebajikan pilihan anda.
Kami berikrar untuk membantu komuniti kita dan kami ingin anda bersama kami untuk menjayakannya. Lebihan dalam Dana Peruntukan Tuntutan akan diagihkan ke arah tujuan kebajikan yang dipilih oleh pemegang polisi pada masa permohonan.

Berikut adalah beberapa kategori kebajikan yang boleh anda pilih:
Menambahbaik akses pendidikan.
Meningkatkan keterangkuman sosial dan peluang sosioekonomi.
Menyokong aktiviti bantuan yang berkaitan dengan kesihatan awam, bencana alam atau kecemasan.
Nota: Lebihan Dana Peruntukan Tuntutan atau “Claims Allocation Fund” (CAF) merujuk kepada sebarang lebihan dana yang tersedia dalam CAF selepas menolak tuntutan    berbayar dan tertunggak, dan rizab berkanun dalam tempoh tertentu. Penggunaan untuk sebarang lebihan yang terhasil daripada CAF adalah berbeza mengikut produk.
PerlindunganKu Allianz4All
Info lanjut
Info Lanjut
Nantikan lebih banyak produk di bawah Allianz4All Untuk Semua

Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2022, jumlah lebihan CAF (Dana Peruntukan Tuntutan) yang disumbangkan daripada produk Allianz4All untuk menyokong tujuan kebajikan adalah berjumlah RM65,534.51. Sumbangan ini adalah hasil daripada produk PerlindunganKu Allianz4All

Kategori kebajikan di bawah ditentukan dengan teliti berdasarkan keutamaan dan pilihan pemegang polisi individu ketika membeli produk Allianz4All.

Swipe to view more

Kategori Kebajikan yang Dipilih oleh Pemegang Polisi Peratusan Anggaran (%)  
Tiada Pilihan  22.53  
Pendidikan: Menambahbaik akses pendidikan 12.62  
Golongan Kurang Upaya: Meningkatkan keterangkuman sosial dan peluang sosioekonomi. 28.39  
Bantuan: Menyokong aktiviti bantuan yang berkaitan dengan kesihatan awam, bencana alam atau kecemasan. 36.46  
Jumlah 100  

Berdasarkan kepada kategori kebajikan yang telah dipilih oleh pemegang polisi, Allianz telah memperuntukan lebihan untuk diagihkan kepada organisasi kebajikan berikut:

Swipe to view more

Penerangan Kebajikan

Rakan Kongsi Sosial

Deskripsi

Jumlah RM

Pendidikan

Buku Jalanan Chow Kit (“BJCK”)

Menyediakan akses pendidikan dan persekitaran sihat yang sama rata untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik di kawasan Chow Kit.

8,275.00

Cahaya Persatuan Pendidikan Anak Cahaya (“Cahaya Society”)

Membangunkan program pendidikan alternatif yang menyasarkan komuniti yang terdiri daripada kanak-kanak buta huruf, anak yatim dan masyarakat kurang berkemampuan di Sandakan, Sabah.

8,276.23

Golongan Kurang Upaya

Selangor and Federal Territory Association For The Mentally Handicapped (SAMH)*

Memberi pendidikan dan latihan kepada kanak-kanak dan orang dewasa yang kurang berupaya dari segi mental.       

8,363.00

Rumah Amal Cheshire Selangor (‘Cheshire Home”)*

Menyediakan rumah penjagaan untuk semua kaum dan latar belakang agama yang hilang upaya kekal tanpa sebarang sumber pendapatan.

8,362.00

Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur (“MOBILITI”)*

Mengendalikan perkhidmatan pengangkutan rumah ke rumah untuk pengguna kerusi roda. Menyediakan perkhidmatan bersubsidi atau percuma untuk pengguna berpendapatan rendah.

8,362.00

Bantuan

MyKasih Foundation (“MyKasih”)*

Program bantuan makanan dan skim dermasiswa pelajar menggunakan teknologi proprietari untuk menyalurkan bantuan secara nirtunai kepada penerima yang berpendapatan rendah dan orang asli

11,948.28

Malaysian Medical Relief Society (“MERCY”)*

Menyediakan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan, dan aktiviti pengurangan risiko untuk komuniti yang terdedah, di dalam situasi krisis dan bukan krisis

11,948.00

Jumlah

 

 

65,534.51

*Nota: Lebihan yang diperoleh di bawah kategori “Tiada pilihan” telah diperuntukkan kepada kategori Pendidikan (RM8,282.02) dan Golongan Kurang Upaya (RM6,481.94) agar jumlah derma dapat diagihkan sama rata di antara Rakan Kongsi Sosial